Začiatok poľovníckej sezóny

Stojíme na prahu novej poľovníckej sezóny 2019/2020 a tak, ako každý rok, aj tento sa členovia PZ Senková zúčastnili sčítania zveri. Termín celoročného sčítania bol stanovený na 23. marca.

Už tradične sme sa na úvod zišli pri našej chate a určili si čas na obchádzku revíru, aby bola zachovaná objektivita a informácie o počte zveri boli čo najčerstvejšie. Každý poľovník vie, že do revíru nestačí ísť len v tento deň, ak chce získať spoľahlivé informácie o stave zveri. Keďže ide o ukončenie celoročného sčítania, je potrebné zaznamenávať výskyt jednotlivých druhov po celý rok. Nie je to jednoduché. Je nevyhnutné vedieť, čo si treba všímať, aby sa zamedzilo duplicitnému sčítaniu, poprípade nesprávnemu posúdenie kusa. Preto je dôležité, aby sa každý poľovník počas svojej poľovníckej činnosti snažil nazbierať čo najviac skúseností a následne ich vedel pretaviť do praxe.

Pri pozorovaní zveri je dôležité si všímať jej správanie a stavbu tela, pretože z toho dokážeme odhadnúť vek jednotlivých jedincov a tak ich zaradiť do príslušnej vekovej triedy. Niekto by si mohol myslieť, že len u samčej populácie je potrebné správne určiť vek. No nie je tomu tak. Rovnako potrebné je to aj u samičieho pohlavia. Dobre vyvinutá jelenica môže často svojim vzhľadom oklamať neskúseného poľovníka tým, že ide o staršieho jedinca. Takto môžeme prísť o nádejnú nositeľku života a jej prínos v podobe kvalitných potomkov.

Dôležité je taktiež všímať si charakteristické črty jednotlivých kusov resp. čried, aby pri opätovnom strete vedel poľovník zistiť, či ide o jedinca, ktorého už niekedy spozoroval alebo má tú česť s novým návštevníkom revíru. Je potrebné si všímať výrazné znaky na tele jedinca napr. rôzne škvrny, netypické sfarbenie, a pod. Pri paroží sa zameriavame na postavenie parožia, veľkosť, tvar a rôzne abnormality. Pri čriedach sa poľovník zameriava na jej zloženie najmä z hľadiska pohlavnej štruktúry.

Ale dosť teórie. Poďme k reálnym číslam z nášho revíru. Všetci dobre vieme, že minulý rok bolo právo poľovníctva v revíri značne obmedzené, čo sa prejavilo v stavoch zveri a následne na škodách spôsobených na poľnohospodárskych a lesných kultúrach. Niektorí krikľúni si nie sú vedomí následkov svojho konania.

Základnou nosnou zverou je u nás jelenia zver. V tejto kategórii bolo sčítaných viac ako 70 ks zveri. Po redukcii s tým, že zver nepozná hranice revíru a môže byť sčítaná aj v iných revíroch, sa nám do plánu chovu a lovu dostalo 52 ks. Z toho 19 jeleňov, 19 jeleníc a 14 lanských jelienčat. Mnohí by ste sa mohli pýtať, či je to veľa, alebo málo na náš poľovný revír. V zmysle platných predpisov je vzhľadom k úživnosti nášho revíru predpísaný optimálny stav jelenej zveri v počte 8 jeleňov, 8 jeleníc a 4 jelienčatá.

Srnčia zver sa po sčítaní ustálila na počte takmer 60 ks (58). Aj v tejto kategórií sme sa museli popasovať s jej migráciou a do plánu chovu a lovu sme zahrnuli 39 ks v členení: 16 srncov, 13 sŕn a 10 srnčiat. Optimálny stav srnčej zveri na základe úživnosti bol stanovený na 7 srncov, 7 sŕn a 5 srnčiat.

Sčítanie diviačej zveri je náročnejšie, nakoľko sa jedná o zver s prevažne nočným spôsobom života. Najťažšie je sčítanie v kategórii diviak. Nie nadarmo mu v mnohých publikáciách autori pripisujú prirovnania ako čierny alebo tajomný rytier. Aj z tohto dôvodu je často jediným možným spôsobom sčítania ich pravidelné sledovanie na základe pohybu podľa stôp, a to najmä v zimnom období. Po dôslednom sčítaní sme dospeli k číslu 32 ks. Po úprave sme do plánu zahrnuli 20 ks diviačej zveri. Optimálny stav sú 4 ks.

Nesčítavajú sa však iba hlavné druhy zveri. Netreba zabúdať na ostatných obyvateľov našej podbieľanskej prírody. Z ostatnej zveri sme zaznamenali výskyt svorky vlkov v lokalite Háj a jedného kusa v lokalite Tokáreň – Prípor – Šubovka. Teší nás každoročne sa zvyšujúca početnosť zajaca poľného. Zaznamenali sme aj výskyt jazveca, rysa, jariabka lesného, sluky a mnohých iných živočíchov. Varovný prst však treba zdvihnúť pri počtoch medveďa a krkavcovitých vtákov. Ich zvýšená početnosť vo významnej miere ovplyvňuje výskyt chránených druhov ako sú hlucháň hôrny a tetrov hoľniak.

Všetkým poľovníkom aj nepoľovníkom prajeme krásne prežitie Veľkonočných sviatkov a veľa príjemných zážitkov z prírody. Tešíme sa na Vašu návštevu na stránke: www.pzsenkova.sk

 

LESU A LOVU ZDAR !
členovia PZ

Comments are closed.